O SZKOLE

 O SZKOLE

 

Organ prowadzący 

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej.

Nadzór pedagogiczny nad Kierownikiem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Islandii.

Cel i forma kształcenia

Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Islandii, uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Realizacja zadań odbywa się  zgodnie z planem nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego w zakresie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Szczegółowe cele i zadania szkoły  określa Statut SPK - załącznik.

Oferta edukacyjna

Do szkoły przyjmowane są  dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Islandii. Do szkoły uczęszczają także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą.

Szczegółowe warunki przyjmowania do szkoły określa regulamin rekrutacji

Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne w soboty zgodnie z ustalonym planem nauczania dla każdego etapu edukacyjnego.

      Przedmioty obowiązkowe i liczba godzin tygodniowo w poszczególnych klasach

     - I, II, III Szkoła Podstawowa -  edukacja wczesnoszkolna (3 godz.) +religia (1 godz.)

- IV, V, VI, VII, VIII Szkoła Podstawowa - j. polski (3 godz.), wiedza o Polsce (1 godz.)+ religia (1 godz.)